ગુજરાતી એકડા (1 to 100 Gujarati Ekda)

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું અમારા બ્લોગ www.learn.gujarati-english.com માં ખુબ ખુબ સ્વાગત છે. આજની “1 થી 100 ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં (1 to 100 Gujarati Ekda in Words and PDF)” પોસ્ટ માં આપણે બાળકોને લગતી અત્યંત ઉપીયોગી માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. જેમ કે તમને ખબર જ હશે કે બાળકોની શીખવાની શરૂવાત જ એકડા થી થાય છે અને પછી તેઓ ગુજરાતી મુલક્ષાર શીખે છે. પણ શું તમને ખબર છે કે આવું કેમ છે?

આ આર્ટિકલ માં તમને ગુજરાતી એકડા અને સાથે શબ્દો માં ઉચ્ચારણ પણ જોવા મળશે જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ તેના બાળકો ને અંકો શીખવી શકે. સાથે સાથે અહીં તમને નંબર વિષે કૈક નવી માહિતી મળશે જે તમને બીજે ક્યાંય પણ ગુજરાતી ભાષામાં નહિ મળે. આ આર્ટિકલ વિષે તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટ કરી અને અમને જરૂર જણાવજો.

1 થી 100 ગુજરાતી એકડા શબ્દોમાં ઉચ્ચારણ સાથે (1 to 100 Gujarati Ekda in Words)

નીચે તમને ગુજરાતી ભાષા ના 1 to 100 એકડા નું લિસ્ટ આપેલ છે જેમાં ઉચ્ચારણ નો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જો તમારે આ અંક ગુજરાતી સાથે સાથે હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં પણ શીખવા છે? તો તમને નીચે એક અલગ પોસ્ટ ની લિંક આપેલી છે, તેની મુલાકાત જરૂર લો.

1 to 100 gujarati ekda in words- ગુજરાતી એકડા

પ્રથમ લાઈન માં દેખાતા બધા ગુજરાતી ભાષા ના નંબર છે, અને સામે તેનું સાચું ઉચ્ચારણ આપવામાં આવેલું છે. કદાચ તમને ખબર નઈ હોય પણ ગુજરાતી ભાષા એ દેવનાગરી લિપિ માંથી બનેલી ભાષા છે અને આ ગુજરાતી સ્ક્રિપ્ટની સંખ્યા સિસ્ટમ છે જેને ભારત માં સત્તાવાર માન્યતા આપવામાં આવેલી છે.

અમે અહીં તમામ અંક સૂચિમાં અલગ અલગ અલગ ભાગ પડેલા છે, જેથી કરી અને તમામ બાળકોને સીખવામાં સરળતા રહે. સૌ પ્રથમ તમને 1 થી 50 અને ત્યાર બાદ 50 થી 100 અંક મળશે. આ સાથે સાથે તમને અહીં બીજા મહત્વપૂર્ણ આંકડા વિષે પણ માહિતી મળશે જે તમારા રોજિંદા જીવન માં બીજા એકાદ કરતા વધુ ઉપીયોગી સાબિત થાય છે.

1 થી 50 ગુજરાતી એકડા અને શબ્દોમાં ઉચ્ચારણ (1 to 100 Gujarati Ekda with Pronunciation)

ગુજરાતી અંકશબ્દોમાં ઉચ્ચારણ
શૂન્ય (shunya)
એક (ek)
બે (be)
ત્રણ (tran)
ચાર (char)
પાંચ (panch)
છ (chha)
સાત (sat)
આઠ (aath)
નવ (nav)
૧૦દસ (das)
૧૧અગિયાર (aagiyar)
૧૨બાર (bar)
૧૩તેર (ter)
૧૪ચૌદ (chaud)
૧૫પંદર (pandar)
૧૬સોળ (sol)
૧૭સત્તર (sattar)
૧૮અઢાર (adhar)
૧૯ઓગણિસ (ognis)
૨૦વીસ (vis)
૨૧એકવીસ (ekvis)
૨૨બાવીસ (bavis)
૨૩તેવીસ (trevis)
૨૪ચોવીસ (chovis)
૨૫પચ્ચીસ (pachhis)
૨૬છવીસ (chhavis)
૨૭સત્તાવીસ (satyavis)
૨૮અઠ્ઠાવીસ (athyavis)
૨૯ઓગણત્રીસ (ogantris)
૩૦ત્રીસ (tris)
૩૧એકત્રીસ (ekatris)
૩૨બત્રીસ (batris)
૩૩તેત્રીસ (tetris)
૩૪ચોત્રીસ (chotris)
૩૫પાંત્રીસ (patris)
૩૬છત્રીસ (chhatris)
૩૭સડત્રીસ (sadatris)
૩૮અડત્રીસ (adatris)
૩૯ઓગણચાલીસ (ogaṇachalis)
૪૦ચાલીસ (chalis)
૪૧એકતાલીસ (ektalis)
૪૨બેતાલીસ (betalis)
૪૩ત્રેતાલીસ (tetalis)
૪૪ચુંમાલીસ (chumalis)
૪૫પિસ્તાલીસ (pistalis)
૪૬છેતાલીસ (chhetalis)
૪૭સુડતાલીસ (sudtalis)
૪૮અડતાલીસ (adtalis)
૪૯ઓગણપચાસ (ognapachhas)
૫૦પચાસ (pachhas)

50 થી 100 ગુજરાતી એકડા અને શબ્દોમાં ઉચ્ચારણ (50 to 100 Gujarati Ekda with Pronunciation)

ગુજરાતી અંકશબ્દોમાં ઉચ્ચારણ
૫૧એકાવન (ekavan)
૫૨બાવન (bavan)
૫૩ત્રેપન (trepan)
૫૪ચોપન (chopan)
૫૫પંચાવન (panchavan)
૫૬છપ્પન (chhappan)
૫૭સત્તાવન (sattavan)
૫૮અઠ્ઠાવન (athhavan)
૫૯ઓગણસાઠ (ogansaith)
૬૦સાઈઠ (saith)
૬૧એકસઠ (ekasath)
૬૨ બાસઠ (basath)
૬૩ત્રેસઠ (tresath)
૬૪ચોસઠ (chosath)
૬૫પાંસઠ (pasath)
૬૬છાસઠ (chhasath)
૬૭સડસઠ (sadsath)
૬૮અડસઠ (adsath)
૬૯અગણોસિત્તેર (agnositer)
૭૦સિત્તેર (sitter)
૭૧એકોતેર (ekoter)
૭૨બોતેર (boter)
૭૩તોતેર (toter)
૭૪ચુમોતેર (chumoter)
૭૫પંચોતેર (panchoter)
૭૬છોતેર (chhoter)
૭૭સિત્યોતેર (sityoter)
૭૮ઇઠ્યોતેર (ithyoter)
૭૯ઓગણાએંસી (oganesi)
૮૦ એંસી (ensi)
૮૧એક્યાસી (ekyasi)
૮૨બ્યાસી (byasi)
૮૩ત્યાસી (tyasi)
૮૪ચોર્યાસી (choryasi)
૮૫પંચાસી (panchasi)
૮૬છ્યાસી (chhyasi)
૮૭સિત્યાસી (sityasi)
૮૮ઈઠ્યાસી (ithyasi)
૮૯નેવ્યાસી (nevyasi)
૯૦નેવું (nevu)
૯૧એકાણું (ekanu)
૯૨બાણું (baanu)
૯૩ત્રાણું (tranu)
૯૪ચોરાણું (choranu)
૯૫પંચાણું (panchanu)
૯૬છન્નું (chhannu)
૯૭સત્તાણું (sattanu)
૯૮અઠ્ઠાણું (athhanu)
૯૯નવ્વાણું (navvanu)
૧૦૦સો (so)

આ પણ જરુર વાંચો- ગુજરાતી બારાક્ષરી- Barakshari in Gujarati and English Free PDF

અન્ય ઉપીયોગી ગુજરાતી અંક અને શબ્દોમાં ઉચ્ચારણ (Other useful Gujarati numbers and pronunciation in words)

૧,૦૦૦હજાર (hajar)
,૦૦૦દસ હજાર (das hajar)
૧,૦૦,૦૦૦લાખ (lakh)
૧૦,૦૦,૦૦૦દસ લાખ (das lakh)
૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦એક કરોડ

સંખ્યાઓનું મહત્વ (Importance of Numbers)

આંકડા ની મદદ થી આપણે કોઈ પણ વસ્તુઓ ગણી શકીએ છીએ, જેમ કે મારી પાસે 100 રૂપિયા છે અથવા મેં 2 સફરજન ખાધા. ગાણિતિક રીતે સંખ્યા ની શરૂવાત 1 થી થાય છે અને અનંત સુધી ચાલ્યા કરે છે, જયારે કોમ્યુટર ની પ્રોગ્રામિંગ ભાષાઓ માં શરૂવાત 0 થી થાય છે.

0 એક એવી સંખ્યા છે, જેનો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર કે ભાણગકર કરતા મૂળ સંખ્યા કોઈ ફરે પડતો નથી. કોઈ પણ સંખ્યા ની આગળ તમને ગમે તેટલા શૂન્ય લગાવો, તેમા કોઈ ફરક પડતો નથી. પણ કોઈ પણ સંખ્યાની પાછળ શૂન્ય લગાવતા તેની વેલ્યુ વધી જાય છે, જેમ કે 1 ની પાછળ 1 શૂન્ય લગાવતા તે દસ થઇ જાય છે.

importance of gujarati numbers
importance of gujarati numbers

એટલા માટે 0 ને ખુબ જ મહત્તવપૂર્ણ સંખ્યા માનવામાં આવે છે. પણ જયારે આપણે કોઈ પણ જગયા એક પણ સંખ્યા નથી તેવું દર્શાવવું હોય ત્યારે આપણે 0 એટલે કે શૂન્ય વડે દર્શાવીએ છીએ. પણ બોલવામાં તેનો ઉપીયોગ થતો નથી, ઉદાહરણ તરીકે આપણે કોઈ દિવસ એવું નથી બોલતા કે મેં હાલ 0 સફરજન ખાધા કે મારી પાસે 0 (શૂન્ય) રૂપિયા છે.

પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સંપૂર્ણ નંબરો રચે છે, જેમાં પોઇન્ટ પછી કોઈ સંખ્યા નથી હોતી. આંકડાનો કોઈ દિવસ અંત આવતો નથી. તમે 0 થી 9 સુધી ના અંકોનો ઉપયોગ કરીને અનંત સંખ્યાઓ બનાવી શકો છો. જયારે પોઇન્ટ આવે ત્યારે તેને દશાંશ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે.

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (FAQ)

અંક ની શરૂવાત ક્યાં નંબર થી થાય છે?

ગણિતમાં વાસ્તવિક સંખ્યા 1 થી શરૂવાત થાય છે, જયારે કોમ્પ્યુટર કોડિંગ અને અન્ય ઘણી જગ્યાએ શરૂવાત 0 થી થાય છે. કદાચ તમને ખબર નહિ હોય પણ 0 એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ સંખ્યા છે અને તેના કારણે જ અનંત સંખ્યાઓ હાલ દુનિયામાં મોજુદ છે.

ગુજરાતી એકડા શીખવા કેમ જરૂરી છે?

એકડા સીખવાથી તમે કોઈ પણ સંખ્યા લખી શકવા સક્ષમ બનશો અને ત્યાર બાદ તમે કોઈ પણ આંકડાની ગણતરી સરળતાથી કરી શકશો. એટલા માટે એકડા ને પાયો ગણવામાં આવે છે અને બાળકો ને સૌ પ્રથમ સીખવડવામાં આવે છે.

ધોરણ 1 થી 3 માટે કેટલા એકડા શીખવા જરૂરી છે?

મને લાગે છે ત્યાં સુધી આ ધોરણ માટે તમારે 1 થી 100 એકડા શીખવા જરૂરી બની જાય છે. ત્યાર બાદ તમે સરવાળા અને બાદબાકી આસાની થી કરી શકો છો.

1 મિલિયન એટલે કેટલી સંખ્યા થાય?

1 મિલિયન એટલે 10 લાખ થાય. આ એક યુરોપિયન, અમેરિકન કે પશ્ચિમી દેશો ની સંખ્યા છે, જે ભારતમાં એટલી બધી ઉપીયોગમાં નથી લેવામાં આવતી.

1 બિલિયન એટલે કેટલી સંખ્યા થાય?

1 મિલિયન એટલે 100 કરોડ થાય. મિલિયન અને બિલિયન જેવી સંખ્યા અમેરિકન કે પશ્ચિમી દેશોમાં ઉપીયોગમાં લેવામાં આવે છે.

How to type Gujarati ekda in computer?

To do that thing, you have to install Gujarati Fonts into your windows or MAC computer to type any Gujarati alphabets or numerical. You should use Gujarati Saral or Shruti font, which is free to use.

અસ્વીકરણ (Disclaimer)

અહીં આમારી ટીમ દ્વારા ટાઈપિંગ કરવામાં કોઈ ભૂલ થઇ શકી હોઈ છે. આ બદલ અમે માફી માંગીએ છીએ અને આવી કોઈ પણ ભૂલ જણાય તો નીચે કોમેન્ટ કરવા વિનંતી, જેથી અમે સુધારો કરી શકીએ. અહીં મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.

સારાંશ (Summary)

આશા રાખું છું, તમને પોસ્ટ “ગુજરાતી એકડા (1 to 100 Gujarati Ekda)” માં તમારા પ્રશ્ન નો સચોટ જવાબ મળી ગયો હશે. આવીજ અવનવી માહિતી માટે અમારા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગલિશ ની મુલાકાત લેતા રહો અને અન્ય માહિતી તમારે ગુજરાતી ભાષા માં જોઈતી હોય તો અમને મેલ કરી શકો છો. અને અમને Facebook, Instagram, Twitter and Sharechat પર ફોલો કરવાનું ના ભૂલશો.

Leave a Comment